نویسنده و کارگردان آثار داستانی چون اخراجی‌ها 1 و 2 و 3، معراجی‌ها، رسوایی 1و 2، زندانی‌ها، دارا و ندار، دادِستان و مستند فقر و فحشا

روزنامه‌نگار، سردبیر و مدیر مسئول هفته‌نامه‌های شلمچه، جبهه و ماهنامه صبح دوکوهه