محمد نیک دل

متولد 1358 کاشمر

کارشناسی ارشد نقاشی

فیلم نامه نویس و کارگردان

از مهم ترین کارهای او می توان به فیلم ترمینال غرب ، یاشاسین ایران و به همین سادگی اشاره کرد.