فیلم بردار، تدوینگر و مدرس دوره های موبایل ژورنالیسم