عضویت در مرکز ادبی حوزه با مدیریت استاد جواد محدثی از سال ۸۱ تا ۸۴
نویسندگی برای نشریات دیدار آشنا، پویا، هابیل، فتیان و …
مستند سازی و تدوین فیلم از سال ۸۲ تا ۹۶ {تدوین بیش ۶۰ مستند و کارگردانی بیش از ۴۰ مستند}
پژوهش در زمینه ادبیات خارجی و مطالعۀ بیش از ۴۰۰۰ رمان خارجی
موسس سامانۀ کارشناسیِ ادبیات مجمع ناشران انقلاب اسلامی
نویسنده کتاب عاقلتر شده ام {مستندنگاری از یک سفر جهادی} در نشر شهیدکاظمی ۱۳۹۲
کارشناس رمان نشر معارف و انتشارات شهید کاظمی
مدیریت دفتر ادبیات شطر و تولید کتابهای داستانی در مورد اهل بیت سلام الله علیهم با حضور و قلم نویسندگان مختلف
در حال حاضر سردبیر مجلۀ اینترنتی کتاب https://bookroom.ir/mag/