مسعود براتی

مدیرگروه بین‌الملل شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)